Kangoeroegroep

Kangoeroegroep

Kinderen die  hebben baat bij een kleine groep waarin ze individueel gerichte begeleiding  kunnen krijgen om zo hun ontwikkeling zo optimaal mogelijk te stimuleren kunnen geplaats worden in de  Kangoeroegroep.

In de Kangoeroegroep  kunnen acht kinderen 2 dagdelen terecht onder begeleiding van 2 deskundige pedagogisch medewerkers. Expertise kan op afroep ingeroepen worden.

 Ruimte en materiaal zijn aangepast aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen en aan hun eventuele beperkingen.

Waar bestaat de extra ondersteuning uit?

Op de groep krijgt de peuter extra begeleiding van de pedagogisch medewerker. Dit kan zijn een ondersteuning bij de ontwikkeling of hulp bij aanpassing in de groep. De Intern begeleider gaat samen met de pedagogisch medewerker na wat het kind in de groep nodig heeft. Samen maken zij een plan  een plan op maat voor het kind , dit wordt regelmatig geëvalueerd .

Er zijn regelmatig oudercontacten. De Intern begeleider kan advies vragen aan een team deskundigen. Dit team volgt op afstand de vorderingen van uw kind.

Hoe gaat het er bij de Kangoeroegroep  aan toe?

Kinderen kunnen meerdere dagdelen de Kangoeroegroep bezoeken, mogelijk in combinatie met een reguliere groep of een VVE groep.

 

Verwijzing en plaatsing Kangoeroegroep

Kinderen met een ontwikkelingsvraag op de peuterspeelzaal kunnen  via de pedagogisch medewerker aangemeld worden. De intern begeleider van de peuterspeelzaal kijkt mee of de desbetreffende peuter baat heeft bij plaatsing op de Kangoeroegroep .  De intern begeleider schakelt een gedragsdeskundige  in over de zorgvraag  van de kinderen wanneer een intensievere behandeling nodig is. Soms is het nodig dat een kind doorstroomt naar een andere vorm van dagbehandeling of andere zorgaanbieder.

Wij helpen u graag

Scroll naar boven